18η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 18η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 17η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων), οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/2018.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3- 2020)-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) τηρουμένων των οδηγιών όπως
αναφέρονται στην με αριθμ.643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις πρόσφατες εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1. Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Καρπενησίου (ενός ατόμου ειδικότητας ΔΕ Χειριστών ΜΕ)
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2022 (6η αναμόρφωση)
3. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου του έτους 2022
4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου (αφορά ΔΕΔΔΗΕ: α)Τοποθέτηση τριών φωτιστικών σωμάτων στην Κ. Δομνίστας β) Ηλεκτροδότηση πλατείας Προφήτη Ηλία Καρπενησίου
5. Κατανομή Β΄ Δόσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2022 και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού Σχολικού τροχονόμου από 1-1-2022 έως την λήξη του σχολικού έτους
6. Λήψη απόφασης για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο 1ο ΕΠΑΛ Καρπενησίου 2022-2023
7. Έγκριση πρακτικού 1γ ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 100.000€
8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια μηχανήματος έργου για τις ανάγκες του Δήμου» προϋπολογισμού 113.000,00€
9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ενός κλειστού φορτηγού τύπου VAN για τις ανάγκες του Δήμου» προϋπολογισμού 26.200,00€
10. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
11. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου ή Αναδόχων, για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους τεχνικών έργων (τοιχεία αντιστήριξης πρανών) του Δήμου Καρπενησίου που επλήγη από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 2021», συνολικής αξίας 500.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών
12. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΟΤΑΜΙΑΣ» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου ΤΡΙΧΩΝΙΣ ΑΕ
13. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ» αναδόχου ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.
14. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» αναδόχου 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.
15. Έγκριση 2ου Α.Π. του έργου «Αναβάθμιση υποδομών γηπέδου Καρπενησίου αναδόχου εταιρείας ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
16. Έγκριση 1ου-Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ. ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ» αναδόχου Νικ. Σταμούλη
17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση προαυλίου χώρου Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Αλεστίων»
18. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών Κ.Ανιάδας, Κ.Συγκρέλλου και Κ. Μουζίλου»
19. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμών Φουρνάς, Μεσοχωρίου, Πλατάνου και Κορίτσας»

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣH