18η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 18η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις δέκα τρεις(13) Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την αριθμ.38 εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 154/οικ. 6020/ 5-4-2021του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , για την υλοποίηση της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΣΕΛΑ-ΖΥΓΟΣ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
ΖΥΓΟΣ-ΑΝΩ ΕΣΩΧΩΡΙΑ », εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης- Έγκριση μελετών.
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για «Προμήθεια εξοπλισμού για πολιτιστικές δράσεις και τουριστική προβολή προϋπολογισμού 26.164,00€.
3. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 78.800,00€ για κάλυψη εκτάκτων αναγκών λόγω covid-19 από το Υπουργείο Εσωτερικών.
4. Εισήγηση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
5. Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 189.596€(θέμα εξ αναβολής).
6. Αδυναμία παρακολούθησης και υποστήριξης για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου και τήρησης του κλαδικού λογιστικού σχεδίου των Ο.Τ.Α. (Π.Δ. 315/99) από τις υπηρεσίες του Δήμου.
7. Έγκριση θέσεων καθηγητών φυσικής αγωγής για τα προγράμματα Άθληση για όλους και καθορισμός ειδικοτήτων περιόδου 2021-2022.
8. Τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και απαλλαγή υπολόγων.
9. Νομική υποστήριξη του κ. Παπαϊωάννου Δημητρίου, προϊσταμένου του Αυτοτελούς τμήματος Πολεοδομίας και Χωροταξίας του Δήμου Καρπενησίου, και της υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας και Χωροταξίας κ. Βασιλικής Κατή, για υπόθεση που σχετίζεται με την μήνυση του κ. Χαντζόπουλου Νικηφόρου του Γεωργίου».
10. Αποδοχή δωρεάς (εδαφική λωρίδα εμβαδού 26,24 τμ για κοινή χρήση)στην Κοινότητα Νοστίμου.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.