18η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις εννέα (9) Μαΐου  του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

 

1.Παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη σκοπιμότητας και προκαταρτική μελέτη δικτύου ακαθάρτων και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ποταμιάς»  με ανάδοχο  τον κ. Μιχαήλ Μεσολογγίτη.

2.Εγκριση 1ου πρακτικού  ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση οδών  και πεζοδρομίων  ΔΕ Καρπενησίου.(προσωρινός ανάδοχος)

3.Εγκριση 1ου  πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο Επισκευή σχολείου  στην ΤΚ Ροσκάς .(προσωρινός ανάδοχος).

4.Λήψη απόφασης επί του αποτελέσματος του  συνοπτικού διαγωνισμού  για την υπηρεσία  «Επιλογή αναδόχου για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου για το έτος 2017» προϋπολογισμού 70.959€. (προσωρινοί ανάδοχοι).

5.Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την υπηρεσία

 «Α)Παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης, κλπ τελών του Δήμου Καρπενησίου,

Β)Προμήθεια φακέλων με ενσωματωμένο το κόστος αποστολής για την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του,

Γ) Αποστολή αλληλογραφίας μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier),

για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης για τρεις (3) επιπλέον μήνες»

6 .Τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και απαλλαγή υπολόγων.

7.Ψήφιση πιστώσεων

 

Ο πρόεδρος της Οικον. επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος