18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 18η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις Δεκαεννέα (19) του μηνός Σεπτεμβρίου  2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018,  για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) (εισηγήτρια η πρόεδρος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 2. Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ1377/τ.Β΄/24-4-2018),όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 44173/24-8-2018(ΦΕΚ3656/τ.Β΄/27-8-2018) και ισχύει (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης για υλοποίηση του έργου «ΤΕΧΝΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΒΟΥΤΥΡΟ (Β΄ΦΆΣΗ)» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης για υλοποίηση προγράμματος WiFi 4EU μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (ΙΝΕΑ) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 5. Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 6. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 7. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 8. Υποβολή αίτησης επιχορήγησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την προσαρμογή των παιδικών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 9. Ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 10. Γνωμοδότηση για την ανάληψη του κόστους λειτουργίας παραρτήματος Νηπιαγωγείου στο Στένωμα Ευρυτανίας (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 11. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Καρπενησίου για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Ευρυτανίας «ΑΛΚΥΟΝΗ» (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 12. Ορισμός εκπροσώπων για συμμετοχή στις ετήσιες τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ (εισηγήτρια η πρόεδρος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 13. Έγκριση συνδιοργάνωσης για τη «Γιορτή Τσίπουρου 2019» στην Κοινότητα Δομνίστας (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 14. Έγκριση συνδιοργάνωσης για τη «Γιορτή Καστάνου 2019» στην Κοινότητα Αγίας Τριάδας (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 15. Έγκριση συνδιοργάνωσης για την εκδήλωση «Τα Ευρυτήνια πάνε σχολείο» (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 16. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής της αρ. 23/2019 Α.Δ.Σ. (Επιτροπή εκτίμησης οικοπέδου για Βιολογικό Καθαρισμό) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 17. Συμπλήρωση της αριθμ.15/2019 Α.Δ.Σ. σχετικά με τον Καθορισμό Κωδικού Δεκτικού Προπληρωμής για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 18. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων σε τοπικούς συλλόγους (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 19. Εκμίσθωση δημοτικού  ακινήτου – ξενώνα στην Κοινότητα Ανιάδας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 20. Εκμίσθωση δημοτικού  ακινήτου – ξενώνα στην Κοινότητα Φουρνάς (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 21. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων κινητών και ακινήτων του Δήμου για το υπόλοιπο του έτους 2019 και το έτος 2020 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 22. Επί αιτήσεως δημοτών για παράταση ταφής στην Κοινότητα Μεγάλου Χωριού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 23. Παραχώρηση δικαιωμάτων για σύσταση οικογενειακών τάφων στις Κοινότητες Μικρού Χωριού και Δομνίστας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)

ΤΕΧΝΙΚΑ   ΘΕΜΑΤΑ(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος)

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου  «Αποκατάσταση τοιχίου στην Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού» αναδόχου Παναγιώτη Μπούρα ΕΔΕ
 2. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου  «Παράκαμψη εμπορικού κέντρου Καρπενησίου», ανάδοχος: ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ
 3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – Τακτοποιητικού του έργου: «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μυρίκης» αναδόχου «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.»
 4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – Τακτοποιητικού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου Ιωάννη Φούκα
 5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – Τακτοποιητικού του έργου: «Βελτίωση υποδομών ΤΚ Φιδακίων, ΤΚ Σελλών και ΤΚ Στεφανίου» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου Μάκκα Ευάγγελου
 6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα Τ.Κ. Προυσού και Τ.Κ. Τόρνου», αναδόχου Παναγιώτη Μπούρα ΕΔΕ
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Καταβόθρας», αναδόχου Αθανασίου Φέγγου
 8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ» στο Δήμο Καρπενησίου, αναδόχου Ιωάννη Φούκα
 9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Έργου: «Ανακατασκευή Υδρομάστευσης στη θέση «Μαργαρίτα» Δήμου Καρπενησίου» αναδόχου  Παναγιώτη Κουτούμπα
 10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων εντός της Τ.Κ. Προυσού», αναδόχου Αθανασίου Φέγγου -ΕΔΕ
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου: «Κατασκευή οστεοφυλακίου στον οικισμό Γοριανάδων» του Δήμου Καρπενησίου, αναδόχου Πέτρου Μπακατσιά
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα Τ.Κ. Δερματίου, Καρίτσας και Χελιδόνας, ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ Χατζόπουλος Γεώργιος – Γρανίτσας Παναγιώτης
 13. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου: «Επισκευή στέγης κτιρίου αποδυτηρίων Προπονητικού Κέντρου» του Δήμου Καρπενησίου, αναδόχου Βασίλειου Αθανασιάδη
 14. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μυρίκης» αναδόχου «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.»

 

Η πρόεδρος Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Θέματος Τίτλος Θέματος Αρ.

Απόφασης

Περίληψη
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση κατεπείγοντος θέματος: Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας 276/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση του θέματος
2 Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας 277/2019 Ορίστηκε ομόφωνα εκπρόσωπος με τον αναπληρωτή του
ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) 278/2019 Αναβάλλεται ομόφωνα
2 Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» 279/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα η αποδοχή των όρων
3 Αποδοχή χρηματοδότησης για υλοποίηση του έργου  «ΤΕΧΝΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΒΟΥΤΥΡΟ (Β΄ΦΆΣΗ)» 280/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα η αποδοχή της χρηματοδότησης
4 Αποδοχή χρηματοδότησης για υλοποίηση προγράμματος WiFi 4EU μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (ΙΝΕΑ) 281/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα η αποδοχή της χρηματοδότησης
5 Αναμόρφωση  τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού 282/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα η αναμόρφωση
6 Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»     στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» 283/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης
7 Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» 284/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης
8 Υποβολή αίτησης επιχορήγησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την προσαρμογή των παιδικών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 285/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα η υποβολή αίτησης επιχορήγησης
9 Ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Δήμου Καρπενησίου 286/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα η ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης
10 Γνωμοδότηση για την ανάληψη του κόστους λειτουργίας παραρτήματος Νηπιαγωγείου στο Στένωμα Ευρυτανίας 287/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα η γνωμοδότηση
11 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Καρπενησίου για την συμμετοχή τους  στο Διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Ευρυτανίας «ΑΛΚΥΟΝΗ» 288/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός των εκπροσώπων
12 Ορισμός εκπροσώπων για συμμετοχή στις ετήσιες τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ 289/2019 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο ορισμός των εκπροσώπων
13 Έγκριση συνδιοργάνωσης για τη «Γιορτή Τσίπουρου 2019» στην Κοινότητα Δομνίστας 290/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα η συνδιοργάνωση
14 Έγκριση συνδιοργάνωσης για τη «Γιορτή Καστάνου 2019» στην Κοινότητα Αγίας Τριάδας 291/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα η συνδιοργάνωση
15 Έγκριση συνδιοργάνωσης για την εκδήλωση «Τα Ευρυτήνια πάνε σχολείο» 292/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα η συνδιοργάνωση
16 Αντικατάσταση μέλους επιτροπής της αρ. 23/2019 Α.Δ.Σ. (Επιτροπή εκτίμησης οικοπέδου για Βιολογικό Καθαρισμό) 293/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα η αντικατάσταση των μελών
17 Συμπλήρωση της αριθμ.15/2019 Α.Δ.Σ. σχετικά με τον Καθορισμό Κωδικού Δεκτικού  Προπληρωμής για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου 294/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα η συμπλήρωση της αριθμ.15/2019 Α.Δ.Σ.
18 Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων σε τοπικούς συλλόγους 295/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα η παραχώρηση χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων
19 Εκμίσθωση  δημοτικού  ακινήτου – ξενώνα στην Κοινότητα Ανιάδας 296/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα η εκμίσθωση
20 Εκμίσθωση  δημοτικού  ακινήτου – ξενώνα στην Κοινότητα Φουρνάς 297/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα η εκμίσθωση
21 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων κινητών και ακινήτων του Δήμου για το υπόλοιπο του έτους 2019 και το έτος 2020 298/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα η συγκρότηση της επιτροπής
22 Επί αιτήσεως δημοτών για παράταση ταφής στην Κοινότητα Μεγάλου Χωριού 299/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα η παράταση
23 Παραχώρηση δικαιωμάτων για σύσταση οικογενειακών τάφων στις Κοινότητες Μικρού Χωριού και Δομνίστας 300/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα η παραχώρηση των δικαιωμάτων
24 Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου  «Αποκατάσταση τοιχίου στην Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού» αναδόχου Παναγιώτη Μπούρα ΕΔΕ 301/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
25 Έγκριση  2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου  «Παράκαμψη εμπορικού κέντρου Καρπενησίου», ανάδοχος: ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ 302/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
26 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – Τακτοποιητικού του έργου: «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μυρίκης» αναδόχου «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» 303/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
27 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – Τακτοποιητικού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου Ιωάννη Φούκα 304/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
28 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – Τακτοποιητικού του έργου: «Βελτίωση υποδομών ΤΚ Φιδακίων, ΤΚ Σελλών και ΤΚ Στεφανίου» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου Μάκκα Ευάγγελου 305/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
29 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα Τ.Κ. Προυσού και Τ.Κ. Τόρνου»,  αναδόχου Παναγιώτη Μπούρα ΕΔΕ 306/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
30 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Καταβόθρας», αναδόχου Αθανασίου Φέγγου 307/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
31 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ» στο Δήμο Καρπενησίου, αναδόχου Ιωάννη Φούκα 308/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
32 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής  Παραλαβής του Έργου: «Ανακατασκευή Υδρομάστευσης στη θέση «Μαργαρίτα» Δήμου Καρπενησίου» αναδόχου  Παναγιώτη Κουτούμπα 309/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
33 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής  και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων εντός της Τ.Κ. Προυσού», αναδόχου Αθανασίου Φέγγου -ΕΔΕ 310/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
34 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου: «Κατασκευή οστεοφυλακίου στον οικισμό Γοριανάδων» του Δήμου Καρπενησίου,  αναδόχου Πέτρου Μπακατσιά 311/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
35 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα Τ.Κ. Δερματίου, Καρίτσας και Χελιδόνας, ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ Χατζόπουλος Γεώργιος – Γρανίτσας Παναγιώτης 312/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
36 Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου: «Επισκευή στέγης κτιρίου αποδυτηρίων Προπονητικού Κέντρου» του Δήμου Καρπενησίου,  αναδόχου Βασίλειου Αθανασιάδη 313/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
37 Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μυρίκης» αναδόχου «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» 314/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα

 

 

 

 

 

Η ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.