18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, που θα γίνει στις Δέκα (10) του μηνός Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη ακολουθώντας τον σύνδεσμοhttps://us02web.zoom.us/j/87208099758?pwd=ME5MSkx6RlBVSmtoWVJEWi9aS3BnQT09 (μέσω της εφαρμογής Zoom), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και τις υπ’ αριθμ., 426/77233/13-11-2020 και 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση πρακτικών 9ης συνεδρίασης Δ.Σ. (εισηγήτρια η Πρόεδρος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
2. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού- Τεχνικού Προγράμματος οικ.έτους 2021 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)
4. Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για καθορισμό αριθμού αδειών και θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2022-2023 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σβερώνης Ιωάννης)
5. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2022 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
6. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών ύδρευσης –αποχέτευσης έτους 2022 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
7. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών νεκροταφείων έτους 2022 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
8. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρομίων, πλατειών κλπ.) έτους 2022 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
9. Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου, για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο, έτους 2022 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
10. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για το ΤΑΠ έτους 2022 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)

11. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών διαφήμισης έτους 2022 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
12. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών Αστικής και δημοτικής συγκοινωνίας έτους 2022 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
13. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής τροφείων Παιδικών Σταθμών έτους 2022 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
14. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής τροφείων Μαθητικής Εστίας έτους 2022 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
15. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για Αντίτιμο χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων έτους 2022 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σβερώνης Ιωάννης)
16. Καθορισμός ειδών τραπεζικών συναλλαγών και ορισμός υπαλλήλων διενέργειας των συναλλαγών αυτών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
17. Λήψη απόφασης για διενέργεια οικονομικού ελέγχου χρήσης για το έτος 2021 από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
18. Επιχορήγηση Συλλόγου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Ζαλοκώστα Σοφία)
19. Επικαιροποίηση της υπ’ αρίθμ. 19/2020 απόφασης του Δ.Σ. της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ με θέμα «Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση Προέδρου, ή Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
20. Ενημέρωση για τα δημοτικά ακίνητα βάσει των στοιχείων προανάρτησης του κτηματολογίου (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
21. Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού κατοικιών έτους 2021- Φύλλα Αυτοτελών Οικισμών (ΦΑΟ) Δήμου Καρπενησίου- Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 94-2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
22. Αντικατάσταση μελών Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Ζαλοκώστα Σοφία)
23. Επί αιτήσεως της εταιρείας «Π. ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για παράταση της σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού ξενοδοχείου «Ελλάς» στην Κοινότητα Μικρού Χωριού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
24. Οικονομική ενίσχυση δημότη (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Ζαλοκώστα Σοφία)

 

Η πρόεδρος Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ