18η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετάσχετε  στην 18η (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις είκοσι μία (21) Απριλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης  9:00 πμ και λήξη 15.00μμ,σύμφωνα με τις διατάξεις  παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης  λόγω COVID-19) και την υπ΄αριθμ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

 

  1. Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού, μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα

 

 Μέχρι την ώρα λήξης της ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με  e-mail  στη γραμματεία του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καρπενησίου,  αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους το συνημμένο έντυπο  ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί  η μεγαλύτερη  δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.              

e-email: m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr

 

Ο πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης   Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ