17η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις επτά (7)Απριλίου του έτους 2015 ημέρα   Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα.

 

  1. 1.     Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση – επισκευή του δημοτικού φωτισμού Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 35.000,00 €.
  2. 2.     Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκποίησης μεταλλικών αντικειμένων.
  3. 3.     Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εργασία «Συντήρηση πρασίνου

Αθλητικού κέντρου Δήμου Καρπενησίου ποσού 33.500,00€

  1. 4.     Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εργασία «Εξωραϊσμός  και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 25.000,00€
  2. 5.     Ορισμός δικηγόρου (αγωγή Βασιλείου Ευθυμίου κατά Δήμου-αντίκρουση έφεσης)
  3. 6.     Ορισμός δικηγόρου (Αγωγή Ιωάννη Σαπάνα κατά Δήμου –αντίκρουση έφεσης)
  4. 7.     Έκδοση εντάλματος προπληρωμής έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις
  5. 8.     Ψήφιση πίστωσης για την δημοσίευση της  περίληψης διακήρυξη«Εργασίες ολοκλήρωσης συστημάτων πυρασφάλειας Κολυμβητηρίου  Παιδικών Σταθμών και Μαθητικής Εστίας (ΣΑΤΑ 2015 )
  6. 9.      Κατάρτιση όρων  διακήρυξης για πρόχειρο διαγωνισμό «Εργασίες ολοκλήρωσης συστημάτων πυρασφάλειας Κολυμβητηρίου  Παιδικών Σταθμών και Μαθητικής Εστίας προϋπολογισμού 24.000,00€.

10. Παράταση διενέργειας διαγωνισμού  του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ »

11. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων ποσού 5.000,00€

12. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1100λίτρων ποσού 5.000,00€

13. Ψήφιση πίστωσης «Επισκευή και συντήρηση καυστήρων δημοτικών κτιρίων ποσό 1000,00€

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος