17η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις τέσσερις(4) Μαΐου  του έτους 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1.Εγκριση  2ου πρακτικού  διαγωνισμού  του έργου «Εσωτερική οδοποιία και διευθέτηση ομβρίων στην Τ.Κ Δομιανών και κατακύρωση του διαγωνισμού (οριστικός ανάδοχος).

2.Εγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Αποχέτευση  και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμών Φουρνάς, Μεσοχωρίου ,Πλάτανου και Κορίτσας» και κατακύρωση του διαγωνισμού (οριστικός ανάδοχος).

3.Εγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Ψιανών»(προσωρινοί ανάδοχοι).

4. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στις Τ.Κ του Δήμου Καρπενησίου» (προσωρινοί ανάδοχοι).

5.Εγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για ένα έτος προϋπολογισμού 192.000,00€ με ΦΠΑ(με υπάρχουσα πίστωση για το οικονομικό έτος 2017 ποσό 145.100,00€. (προσωρινοί ανάδοχοι).

6.Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος Κεφαλοβρύσου.

7.Εκδοση πάγιας προκαταβολής.

8.Ψήφιση πιστώσεων.

9.Συγκρότηση επιτροπής για  τον παρακάτω ηλεκτρονικό διαγωνισμό

10.Κατάρτιση όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Υπηρεσίες συλλογής μεταφοράς και μεταφόρτωσης απορριμμάτων και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Καρπενησίου».

Ο πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος