17η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 10η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων), οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/2018.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3- 2020)-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) τηρουμένων των οδηγιών όπως αναφέρονται στην με αριθμ.643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις πρόσφατες εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου της πόλης Καρπενησίου (2022-2024)», εκτιμώμενης αξίας 40.120,20 ευρώ, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»- Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας
διαγωνισμού και παρακολούθησης, παραλαβής
3. Ταυτοποίηση έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης Δήμου Καρπενησίου» με τον τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες σε υποδομές του Δήμου Καρπενησίου»
4. Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας Δήμου Καρπενησίου
5. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου
6. Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής-απαλλαγή υπολόγου
7. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Στάβλων
8. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου Μπούρα Παναγιώτη ΕΔΕ

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣH