17η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις έξι (6) Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την αριθμ.37 εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 151/οικ. 5525/29-3-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1. Λήψη απόφασης επί της Προδικαστικής Προσφυγής με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ΑΕΠΠ 377/19-02-2021 του οικονομικού φορέα «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» για την «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του για δύο έτη», προϋπολογισμού 405.458,69€ (με ΦΠΑ)
2. Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 189.596€.
3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων προϋπολογισμού 30.206,40€
4. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
5. Εκδοση εντάλματος προπληρωμής αφορά δαπάνη στη ΔΕΔΔΗΕ
6. Τακτοποίηση ΧΕΠ και απαλλαγή υπολόγου.
7. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ «ΚΑΜΑΡΑ» ΔΟΜΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» αναδόχου Εταιρείας ΚΩΝ. & ΟΔΥΣ. ΤΡΑΝΤΟΣ.
8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ», αναδόχου ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.
9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ», αναδόχου 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς
το e-mail της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.