17η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις Είκοσι τέσσερις (24) Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης 12:00.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020)-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19 και την αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1. Χορήγηση προθεσμίας για την προσκόμιση των απαραίτητων κατά νόμο δικαιολογητικών εγγράφων έκδοσης άδειας ίδρυσης – λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (κέντρο διασκέδασης) του Δήμου Καρπενησίου
2. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Καρπενησίου (Ν.Νασιόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε.)

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματείας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής d.tsiouni@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Νικόλαος Σουλιώτης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ