17η ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  δυο (2)Απριλίου  του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα  και ώρα

11πμ για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα

 

ΘΕΜΑ 1ο

Έγκριση συζήτησης κατεπείγουσας συνεδρίασης για ορισμό επιτροπής για την διεξαγωγή του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου  ««Βελτίωση αστικών υποδομών περιοχής Προφήτη Ηλία Καρπενησίου» προϋπολογισμού 2.280.000.00 € (με ΦΠΑ).

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση συζήτησης κατεπείγουσας συνεδρίασης για ορισμό επιτροπής για την διεξαγωγή του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου  «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑ ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

 

 

Παρατήρηση

Η  συνεδρίαση  κρίνεται έκτακτη- κατεπείγουσα εξ αιτίας του γεγονότος ότι την Δευτέρα 2 Απριλίου θα πρέπει να γίνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στην ηλεκτρονική πύλη του ΕΣΗΔΗΣ για τα παραπάνω έργα.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος