19η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι έξι (26)Μαΐου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

 

1.  Ψήφιση πιστώσεων και Ανάθεση  των παρακάτω μελετών και  έργων:

  • Στατική Μελέτη διαπλάτυνσης γέφυρας Γαύρου ποσό 5.300,00€
  • Γεωτεχνική μελέτη για τη διαπλάτυνση γέφυρας Γαύρου ποσό 10.600,00€.
  • Κατασκευή παροχών αποχέτευσης Τ.Κ. Βράχας ποσό  10.000,00€
  • Επισκευή υδρομαστεύσεων και συντήρηση δικτύων στην ΤΚ Φουρνά ποσό 10.000,00€
  • «Εσωτερική οδοποιία στις ΤΚ Στεφανίου και Φιδακίων»5000,00€

2.«Τροποποίηση της 122/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για το

πολυμηχάνημα UNIMOG»

3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος -Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

4.Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος -απαλλαγή υπολόγου

5. Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών.

6. Αποδοχή παραχώρησης εδαφικών τμημάτων.

7.Ψήφιση πιστώσεων.

 

 

 

Ο πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής

 

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος