19η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, είκοσι μια (21) Μαΐου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1.Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση αστικών υποδομών περιοχής Προφήτη Ηλία».

2.Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Αποκατάσταση τοιχίου στην ΤΚ Μεγάλου Χωριού»

3..Εγκριση πρακτικού ΕΣΗΔΗΣ του έργου Αξιοποίηση -Διαμόρφωση Πλατείας Πειραϊκής Πατραϊκής προυπολογισμού 190.500,00€

4.Τακτοποίηση ΧΕΠ -απαλλαγή υπολόγου

5.Εγκριση πρακτικών εκμίσθωσης γηπέδων αθλητικών εγκαταστάσεων.

 

 

 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος