19η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα έξι (16)Μαΐου  του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Επί εισηγήσεως για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος-αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  2. Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για το έργο » Βελτίωση εγκαταστάσεων Κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου(προσωρινός ανάδοχος)..
  3. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από κακοκαιρία σε δημοτικά κτίρια  του Δήμου Καρπενησίου (προσωρινός ανάδοχος).
  4. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Δομνίστας και οικισμού Σκοπιάς»(προσωρινός ανάδοχος).
  5. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Κρικέλλου » (προσωρινός ανάδοχος).
  6. Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Εσωτερική οδοποιία στις ΤΚ Δερματίου Καρίτσας και Χελιδόνας «(οριστικός ανάδοχος).
  7. Καθορισμός δικαιώματος διαρκούς χρήσης  οστεοθυρίδων στο νέο Κοιμητήριο
  8. Επί αιτήματος δημότισσας για (εισροή ύδατος σε ιδιοκτησία της).
  9. Επί αιτήματος δημότη  για αποζημίωση θραύση κρυστάλλου.
  10. Ψήφιση πιστώσεων.

 

Ο πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος