19η EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 19η EKTAΚTΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) σήμερα Είκοσι Έξι (26) του μηνός Σεπτεμβρίου  2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα  14.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

Ορισμός    υπεύθυνου λογαριασμού όλων των έργων  του Δήμου Καρπενησίου  που τηρούνται  στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη κατεπείγουσα  δεδομένου ότι στάλθηκε  το  από 25-9-2919 έγγραφο   της  Τράπεζας της Ελλάδος  για τον ορισμό υπεύθυνου διαχείρισης όλων των έργων του Δήμου Καρπενησίου και υφίστανται προθεσμίες για την  πληρωμή αυτών,  ως  εκ τούτο θα πρέπει να οριστεί άμεσα υπεύθυνος λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδας.

 

 

 

Η πρόεδρος του Δ.Σ

 

Γεωργία Γκαρίλα