16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις τριάντα μια (31) Μαρτίου  του έτους 2015 ημέρα   Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα.

 

 

  1. Παραλαβή μελέτης «Υδραυλική μελέτη Ποταμιάς »
  2. Συμβολαιογραφικές πράξεις καταχώρησης εδαφικών λωρίδων αποδοχή.
  3. Ψήφιση πίστωσης για την δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης για την δημοπρασία μίσθωσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης  για τον σταυλισμό των ανεπιτήρητων ζώων Δήμου Καρπενησίου.
  4. Καθορισμός όρων δημοπρασίας μίσθωσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης  για τον σταυλισμό των ανεπιτήρητων ζώων Δήμου Καρπενησίου.
  5. Ανατροπές προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης
  6. Ψήφιση πιστώσεων οδοιπορικών εξόδων
  7. Ψήφιση πιστώσεων για συντηρήσεις μεταφορικών μέσων
  8. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου «Ανακατασκευή ετοιμόρρροπων τοίχων αντιστήριξης στην ΤΚ.Μεσοκώμης ΔΕ Δομνίστας ποσού 11.000,00€.
  9. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου «Κατασκευή σκάλας προς Νεκτροταφείο Σαρκίνης» ποσο 2.000,00€
  10. Ψήφιση πίστωσης «Προμήθεια και συντήρηση κιγκλιδωμάτων-σχαρών κλπ μεταλλικών κατασκευών στην ΔΕ Καρπενησίου» ποσού 9.313,56€

 

 

                                                              Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

 

 

Νικόλαος Σουλιώτης