16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, είκοσι τρείς (23) Απριλίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1.Παράταση σύμβασης  παροχής υπηρεσιών για την αποστολή Αλληλογραφίας μέσω υπηρεσιών  ταχυμεταφοράς (courier) .

2.Εγκριση 2oυ πρακτικού κατακύρωσης για τις ΟΜΑΔΕΣ Α και Β του διαγωνισμού της υπηρεσίας «Παραγωγή -εκτύπωση -εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών του Δήμου Καρπενησίου- Προμήθεια φακέλων με ενσωματωμένο  το κόστος  αποστολής για την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του -Αποστολή αλληλογραφίας  μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς  (courier) για δυο έτη από την υπογραφή των συμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού  74.375,20€

3.Εγκριση  1ου πρακτικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου «Αποκατάσταση βλαβών  από Υγρασία  στο κτίριο του μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων» προϋπολογισμού 141.000,00€.

4.Έγκριση 2ου πρακτικού του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία ΤΚ Ασπροπύργου».

 5.Εγκριση  πρακτικού για την εκμίσθωση  δημοτικού ακινήτου  στην περιοχή Μοσχοπλάι της Τ.Κ Μικρού Χωριού  του Δήμου Καρπενησίου.

 6.Κατάρτιση όρων διακήρυξης  του έργου «Βελτίωση  και επέκταση δικτύων ΔΕ Ποταμιάς» προϋπολογισμού 1.074.193,55€.

   7.Τακτοποίηση ΧΕΠ-Απαλλαγή υπολόγου.

   8.Εκδοση εντάλματος προπληρωμής (ΚΤΕΟ).

   9.Εκδοση εντάλματος προπληρωμής (Δαπάνη ΔΕΔΔΗΕ).

 

 

  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος