16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις τέσσερις (4) Απριλίου  του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14.00μμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

 1.Ψήφιση πιστώσεων αφορούν τον ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό  για την προμήθεια καυσίμων(πετρελαίου ντίζελ, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβλης & πέλλετ), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων (Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.), για δύο έτη από την υπογραφή της σύμβασης

 2.Ψήφιση πιστώσεων αφορούν τον ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό για  την προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Παντοπωλείου(Είδη αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου-κατεψυγμένων-κρεοπωλείου- οπωροπωλείου-παντοπωλείου και φρέσκο γάλα) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων (Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), για δύο έτη από την υπογραφή της σύμβασης

   3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων(πετρελαίου ντίζελ, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβλης & πέλλετ), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων (Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.), για δύο έτη από την υπογραφή της σύμβασης

4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για  την προμήθεια Τροφίμων ειδών Παντοπωλείου (Είδη αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου-κατεψυγμένων-κρεοπωλείου- οπωροπωλείου-παντοπωλείου και φρέσκο γάλα) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων (Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), για δύο έτη από την υπογραφή της σύμβασης

     5. Έγκριση 2ου πρακτικού  για την» Προμήθεια υλικών ύδρευσης  αποχέτευσης  και άρδευσης για την συντήρηση των δικτύων και των χώρων πρασίνου του Δήμου Καρπενησίου «(προσωρινοί  ανάδοχοι).

6. Ψήφιση πιστώσεων

 

Ο πρόεδρος της Οικ.Επιτροπής

 

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος