16η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 16η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 3η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων), οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/2018.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3- 2020)-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) τηρουμένων των οδηγιών όπως αναφέρονται στην με αριθμ.643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις πρόσφατες εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1. Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας
2. Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου (2022-2024)» προϋπολογισμού 139.953,47€ (προσωρινός ανάδοχος)
3. Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων του Δήμου Καρπενησίου» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
4. α) Έγκριση 2ης Πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αριθμ. 1053/26-5-2020 Δανειστικού Συμβολαίου για τη χρηματοδότηση εκτέλεσης του υποέργου 2 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καρπενησίου», του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Δήμου Καρπενησίου» που είναι ενταγμένο στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» β) Ορισμός συμβολαιογράφου
5. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Καρπενησίου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»
6. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για την «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Καρπενησίου»
7. Λήψη απόφασης εφαρμογής διατάξεων του Ν. 4688/20 (ΦΕΚ 101/24.05.2020 τεύχος Α’): Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις, σε ότι αφορά την μείωση των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Καρπενησίου

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣH