16η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 16η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις δυο (2) Απριλίου 2021 ημέρα Παρασκευή ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την ΚΥΑ. αριθμ. Δ1α Γ.Π.οικ.18877/ΦΕΚ 1194/27-3-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1. Έγκριση του 1ου Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού (Προσωρινών Αναδόχων) για την εργασία: «Συντήρηση Χώρων Πρασίνου Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 64.784,94€.
2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης ΤΚ Φουρνάς.
3. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου» Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων ΤΚ Βράχας».

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς
το e-mail της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.