16η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 16η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις Επτά (7) Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στo Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/2018.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020)-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19 τηρουμένων των οδηγιών όπως αναφέρονται στην με αριθμ.αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1. Παραχώρηση δικαιώματος διαρκούς χρήσης οστεοθυρίδων στην Κοινότητα Μεγάλου Χωριού
2. Παραχώρηση δικαιώματος για σύσταση διπλού οικογενειακού τάφου στην Κοινότητα Ασπροπύργου

 

 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Νικόλαος Σουλιώτης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ