16η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,  σε ΤΑΚTIΚΗ (δια περιφοράς) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις τρεις  (3) του μηνός Απριλίου  έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00πμ. για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Παράταση δίμηνης σύμβασης για Χειριστή ΜΕ
  2. Συμπλήρωση της αριθμ.79/2019 απόφασης της οικονομικής επιτροπής  σχετικά με την αμοιβή δικηγόρου
  3. Ορισμός δικηγόρου (αφορά αγωγή υπαλλήλων)
  4. Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου «Δημιουργία χώρων άθλησης στη ΔΕ Προυσού Δήμου  Καρπενησίου»
  5. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση δημοτικού κτιρίου ΤΚ Ασπροπύργου»
  6. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ  Καστανέας Προδρόμου»

 

Ο πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης   Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ