16η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 16η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) σήμερα,  επτά  (7) του μηνός Οκτωβρίου  2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα  16.30μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη απόφασης   στο παρακάτω θέμα:

 

  1. 1.    Ανάκληση της αριθμ. 329/2016 απόφασης του Δ.Σ η οποία αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού

 

  Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη κατεπείγουσα  διότι θα πρέπει να ανακληθεί η προαναφερόμενη αναμόρφωση, διακόπτοντας τη διαδικασία ελέγχου της, από την Αποκ/νη Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, καθώς κρίθηκε σκόπιμο στην προαναφερόμενη αναμόρφωση να συμπεριληφθούν οι κωδικοί των καυσίμων και λιπαντικών του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Καρπενησίου και εν συνεχεία η έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του υπ’αριθμ.: 4145/05-04-2016 ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Οι ποσότητες για το πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών που προβλέπονται στις τρέχουσες συμβάσεις, έχουν σχεδόν εξαντληθεί με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ακινητοποίησης του στόλου οχημάτων: απορριμματοφόρα, μηχανήματα έργου κ.λ.π. και το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το «πάγωμα» των δραστηριοτήτων και της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

Πέτρου Ιωάννης