16η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 16η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, που θα γίνει στις Έξι (6) του μηνός Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18.00 και λήξης 19:30.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και τις υπ’ αριθμ. 20930/40/31-3-2020, 33282/163/29-5-2020, 426/77233/13-11-2020 και 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β’ Εξαμήνου έτους 2020 (εισηγητής ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Νικόλαος Σουλιώτης)
2. Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α’ Εξαμήνου έτους 2021 (εισηγητής ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Νικόλαος Σουλιώτης)

Η πρόεδρος Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ