10η EKTAKTH συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε EKTAKTH συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις 15  Μαρτίου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα   13.00μ.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1.Εκλογή  Αντιπροέδρου (άρθρο 74 παρ.6 του Ν.3852/2017).

  2.Εγκριση  πρακτικού  «Για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών  ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου :α)Για τη μαθητική Εστία και β) Για τους παιδικούς σταθμούς Δήμου Καρπενησίου για το χρονικό διάστημα από 1/3/2017 έως 28-2-2018 «

  3. Έγκριση της αριθμ. 17/2017 απόφασης του Δημάρχου  σύμφωνα με το άρθρο (58 παρ.2 του Ν. 3852/2010) με θέμα «Άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως στο Συμβούλιο επικρατείας του Δήμου Καρπενησίου κατά της υπ΄ αριθμ. 16/50/2016 απόφασης  της επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 των Νομών  Φθιώτιδας και Ευρυτανίας «.

   4.Εγκριση της αριθμ.19/2017 απόφασης Δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο (58 παρ.2 του Ν.3852/2010)με θέμα «Εκτός έδρας μετακίνηση της Γενικής Γραμματέα «στις  13 και 14/3/2017.

 

   Η συνεδρίαση κρίνεται ΕΚΤΑΚΤΗ κατεπείγουσα για τους παρακάτω λόγους :

  Το γεγονός ότι δεν μπορούσε να γίνει πρόσκληση για σύγκλιση  Τακτικής οικονομικής επιτροπής για την τρέχουσα εβδομάδα διότι έπρεπε να προηγηθεί η  έγκριση της σχετικής απόφασης 73/2017  (δημαιρεσίες στις 5-3-2017) εκλογής μελών  οικονομικής επιτροπής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε και  έλαβε ΑΔΑ:  Ω8ΗΥΟΡΙΟ-1ΗΛ και πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο μας με αριθμό

 3275 /15-3-2017.        

Κρίνεται  αναγκαίο η σύγκληση έκτακτης Οικονομικής επιτροπής προκειμένου να προβεί στην εκλογή αντιπροέδρου(άρθρο 74 παρ.6 του Ν.3852/2017), στην   έγκριση του πρακτικού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών μαγειρείου για την Μαθητική Εστία και τους Παιδικούς Σταθμούς ,έτσι ώστε  να προχωρήσουν  άμεσα οι διαδικασίες για την  υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Και επιπλέον να συζητηθούν τα παραπάνω θέματα 3 και 4 λόγω λήψης των σχετικών αποφάσεων πριν την λήξη  των σχετικών προθεσμιών.

 

                                                                                                            Ο πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

                                                                                                                Σουλιώτης Νικόλαος