17η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,  σε ΤΑΚTIΚΗ (δια περιφοράς) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις δέκα τέσσερεις (14) του μηνός Απριλίου  έτους 2020 ημέρα Μ.Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Πρόσληψη χειριστή ΜΕ με άδεια χειριστή Ομάδας Α Ειδικότητας 4 με σύμβαση ορισμένου χρόνου.
 2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού  διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ  για «Προμήθεια  εξοπλισμού  για πολιτιστικές δράσεις και τουριστική προβολή του Δήμου προϋπολογισμού 100.500,00€ με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης  για τον Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων  για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών προσώπων για (3) έτη προϋπολογισμού 2.187.047,16€
 4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την υπηρεσία «Συντήρηση  χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου » προϋπολογισμού 55.640,55€ .
 5. Ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού της «Μελέτη  πυροπροστασίας  για Μαθητική Εστία και Συνεδριακό Κέντρο»
 6. Συγκρότηση Β/θμιας επιτροπής Υπηρεσιών.
 7. Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης για την «Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών  για την υλοποίηση  της πράξης «¨Ενεργειακή αναβάθμιση  Κλειστού Κολυμβητηρίου  Καρπενησίου «
 8. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την  εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Καρπενησίου.
 9. Παράταση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής.
 10. Έγκριση της αριθμ. 4/2020 απόφασης του Ν.Π με την Επωνυμία Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (αφορά τον Απολογισμό έτους 2019)
 11. Έγκριση της αριθμ.4/2020 απόφασης του Ν.Π με την Επωνυμία Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αφορά τον Απολογισμό έτους 2019)
 12. Έγκριση 2ου Πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 000,00€
 13. Συμπλήρωση της αριθμ. 79/2019 απόφασης της οικονομικής επιτροπής σχετικά με την αμοιβή δικηγόρου.
 14. Έγκριση της απόφασης  του ΔΣ της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (αφορά 1η αναμόρφωση).
 15. Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο » Παρεμβάσεις για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών παιδικών σταθμών Δήμου  Καρπενησίου  στις προδιαγραφές   του ΠΔ 99/2017.

 

Ο πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης   Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ