Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας

Σύμφωνα με το νόμο 4764/ 2020, η έκδοση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας διοίκησης Gov.gr. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει στο gov.gr ηλεκτρονική αίτηση και να αυθεντικοποιηθεί με χρήση των κωδικών του στο Taxisnet. Σε περίπτωση που η έκδοση ηλεκτρονικής βεβαίωσης μονίμου κατοικίας για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή τότε και μόνο τότε αυτή χορηγείται μετά από υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου στον οικείο Δήμο και κατάθεσης αντίγραφου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του έντυπου Ε1 ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού του έντυπου της δημόσια οικονομικής υπηρεσίας ή με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο.