Ασφάλιση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου για το χρονικό διάστημα από 1/8/2020 έως 31/7/2021

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εκδήλωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσίας για την: «Ασφάλιση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από 1/8/2020 έως 31/7/2021». Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

1)  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ