Ασφάλιση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «Ασφάλιση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΜΕΛΕΤΗ