Διαγωνισμός για “Υπηρεσίες συλλογής  απορριμμάτων και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων Δήμου Καρπενησίου”

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες συλλογής  απορριμμάτων και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων Δήμου Καρπενησίου», για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 1.082.520,00 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  και καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 12/2020 Διακήρυξη. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ε.Σ.Υ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ