Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά την παροχή υπηρεσιών για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2018.

Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα:

1) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

3) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ