Αποκατάσταση βατότητας δρόμων προς οικισμό «Ασπρούδια» Κ. Καρίτσας και προς νεκροταφείο στην Κ. Μεγ. Χωριού

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με το N. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δρόμων προς οικισμό «Ασπρούδια» Κ. Καρίτσας και προς νεκροταφείο στην Κ. Μεγ. Χωριού» προϋπολογισμού 159.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΗΚΟΤΟΜΗ

ΚΑΤΟΨΗ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΕΕΣ (HTML)

ΕΕΕΣ (PDF)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ