Μεταβίβαση αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Στην Τακτική Συνεδρίαση 4/26-2-2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η μεταβίβαση της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου επί των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Στον παρακάτω σύνδεσμο φαίνεται το απόσπσμα των πρακτικών της Τακτικής Συνεδρίασης 4/26-2-2018 που αφορά τη συγκεκριμένη απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2018