Απαλλαγή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ακίνητα που διακόπτεται η ηλεκτροδότηση

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει τα κάτωθι για να λάβουν γνώση όσοι ενδιαφέρονται:

Σύμφωνα με το αρ. 222 του Ν. 4555/2018, ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου έχει το δικαίωμα να δηλώσει στο Δήμο έως και τις 18/1/2019 το ακίνητό του στο οποίο έχει διακόψει την ηλεκτροδότησή του προκειμένου να απαλλαχθεί από την καταβολή Δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Δ.Τ.) για το χρονικό διάστημα από τη διακοπή και έπειτα.  Επισημαίνεται ότι εάν παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.

Από τη στιγμή της αίτησής σας και μετά, απαλλάσσεστε από την καταβολή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (Δ.Τ.) αλλά παραμένει η υποχρέωσή σας να καταβάλετε το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) του ακινήτου στο Δήμο μας, μία φορά το έτος, εφόσον παραμένει κενό και χωρίς ηλεκτροδότηση.

Προκειμένου να γίνει η αίτηση, ο ιδιοκτήτης (ή ένας εκ των συνιδιοκτητών) προσέρχεται στο Δήμο έχοντας μαζί του ως δικαιολογητικά :

  1. Βεβαίωση από ΔΕΔΔΗΕ (προσοχή: η βεβαίωση αυτή ΔΕΝ εκδίδεται από τη ΔΕΗ ή λοιπούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας) η οποία να αναφέρει την ακριβή ημερομηνία διακοπής της ηλεκτροδότησης για το συγκεκριμένο αριθμό παροχής.
  2. Έντυπο Ε9 όπου είναι δηλωμένο το ακίνητο
  3. Υπεύθυνη δήλωση που δηλώνει ότι το συγκεκριμένο ακίνητο είναι μη ηλεκτροδοτούμενο και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Προσόδων του Δήμου Καρπενησίου στο τηλέφωνο 22373- 50067.