Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για την ΤΚ Κλαυσίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για την ΤΚ Κλαυσίου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ