Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης τμήματος πόλης Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “Αντικατάσταση – Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης τμήματος πόλης Καρπενησίου”. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ε.Σ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ

ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  ΕΡΓΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ 1.1

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ 1.2

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ 1.3

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 1.1

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 1.2

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 1.3

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 24/09/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ