Ανανέωση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

  1. Του άρθρου 58 του N. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α’/07-6-2010) ,
  2. Του Β.Δ/τος 24-9/1958 (Φ.Ε.Κ. 171/τ.Α’/20-10-1958) ,
  3. Του N. 1080/1980 (Φ.Ε.Κ. 246/τ.Α’/22-10-1980),
  4. Της παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’/08-6-2006) ,
  5. Της αρ. 96/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου
  6. Του άρθρου 30 του Ν. 4442/2016 (Φ.Ε.Κ. 230/τ.Α’/07-12-2016) ,
  7. Του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 16228/17-5-2017 (Φ.Ε.Κ. 1723/τ.Β’/18-5-2017) Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών , Οικονομίας και Ανάπτυξης , Υγείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού , Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
  8. Της υπ’ αρ. 113/10-11-2021 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου
  9. Του Ν. 4915/24-03-2022
  10. Της αρ.148/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου

Οι επιχειρήσεις – Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) που προτίθενται να προβούν στη χρήση επιπλέον κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κατ΄εφαρμογή του Ν.4915/2022 (λόγο COVID), πλέον του χώρου που εγκρίθηκε της αρχικής άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση στην οποία να αιτούνται την παραχώρηση του εν λόγο χώρου, η οποία θα συνοδεύεται από διάγραμμα κάλυψης υπογεγραμμένο από μηχανικό στο οποίο θα απεικονίζεται η θέση και το εμβδαδό της επιφάνειας του αιτούμενου επιπλέον χώρου.