Ανακοίνωση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών με αρ. πρωτ. 12559-30/8/2019

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. πρωτ. 12559-30/8/2019 και συγκεκριμένα την ομάδα Α, η οποία αναφέρεται στην προμήθεια μελανιών, τόνερ και ανταλλακτικών εκτυπωτών. Στην συγκεκριμένη πρόσκληση αναφέρεται, εκ παραδρομής, ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών και για τις δύο ομάδες. Τονίζεται όμως, ότι για την ομάδα Α ισχύουν οι όροι της σχετικής τεχνικής έκθεσης υπ’ αριθμ. πρωτ. 9865/2019 (ενότητα Ενδεικτικός Προϋπολογισμός). Δηλαδή (για την ομάδα Α μόνο), οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για οποιοδήποτε μελάνι/τόνερ, χωρίς να υποχρεούνται να δώσουν προσφορά για το σύνολο των αντικειμένων της συγκεκριμένης τεχνικής έκθεσης.

Εκ του

Γραφείου Μηχανογράφησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τμήμα Προγραμματισμού, ανάπτυξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δήμος Καρπενησίου