Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2)ατόμων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μήνες. Υποβολή αιτήσεων έως τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ