Ορθή επανάληψη της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) Χειριστών ΜΕ  με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) μηνών για τους εκχιονισμούς και τη διάνοιξη δρόμων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ