Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ενός ατόμου ειδικότητας ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/7/2018. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από 22/3/2018 έως και 2/4/2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ