Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) Χειριστών Μηχανημάτων Έργου και ενός (1) Εργάτη Γενικών Καθηκόντων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας της Πυροπροστασίας. Υποβολή αιτήσεων έως και την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018.

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ