Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών/ών Εσωτερικών Χώρων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας έως δύο μήνες για την καθαριότητα του χώρου του Γραφείου Λειτουργίας ΚΑΠΗ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ