Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων  ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές/στριες  Σχολικών Μονάδων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με του διδακτικού έτους 2021-2022,  σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συν/νη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση  με αριθμό ΣΟΧ 3/2021 και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: grammateia@0716.syzefxis.gov.gr.

Επισημαίνεται ότι:

i.              Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή (σκαναρισμένη). Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ii.             Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021 έως και  την Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ