Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων ειδικότητας  ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων  για τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Καρπενησίου και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μ.Ε. JCB, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) και τεσσάρων (4) μηνών αντίστοιχα,  για τις ανάγκες της Πυροπροστασίας.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ