Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) Χειριστή Μηχανήματος Έργου Ομάδας Β’ τάξης Δ’ ή Ομάδας Β 1ης Ειδικότητας του ΠΔ 113/2012 για τα ΜΕ 1.3 με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μηνών για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας στην Δημοτική Ενότητα Κτημενίων Δήμου Καρπενησίου.
Υποβολή αιτήσεων έως και την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ