Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) Εργατών Γενικών Καθηκόντων για πέντε (5) ημερομίσθια το  μήνα Σεπτέμβριο 2018 για κάλυψη αναγκών της Πολιτικής Προστασίας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την Τετάρτη 5/9/2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ