Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3)  Εργατών Γενικών Καθηκόντων για πέντε (5) ημερομίσθια το μήνα Ιούνιο για κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας της Πυροπροστασίας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και τη Δευτέρα 18.6.2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ