Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καρπενησίου που εδρεύει στο Καρπενήσι Νομού Ευρυτανίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ